Integritetspolicy

INTEGRITETSPOLICY FÖR HOTELL GÄSTIS

Inom Hotell Gästis & Havanna AB (Org.nr 559130-2517 ) behandlar vi personuppgifter för användare av  våra tjänster. Vi värnar om din integritet och följer vid tillfället tillämplig lagstiftning som syftar till att skydda dig som privatperson och dina personuppgifter. I denna integritetspolicy kan du läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter och hur du kan påverka vårt sätt att använda dem. Nedan kallas Hotell Gästis & Havanna AB och andra bolag inom koncernen för ”Gästis”.

Genom att lämna dina personuppgifter till Gästis och godkänna tillämpliga villkor samtycker du till att dessa uppgifter behandlas i enlighet med eventuella särskilda villkor för en enskild tjänst, webbplats/cookievillkor samt denna integritetspolicy. Om lagen kräver att Gästis begär ett mer specifikt samtycke från dig kommer man att göra detta.

1| Vilka personuppgifter samlar Gästis in?

Gästis samlar endast in för ändamålet relevanta personuppgifter, vilket kan vara:
– Namn
– Adress
– Telefonnummer
– E-postadress
– Språk och nationalitet
– Anställning
– Betal/kreditkortsinformation
– Krav på special- eller dietkost
– Uppgifter om resesällskap
– Information om medlemskap i interna eller externa gäst- eller lojalitetsprogram
– Cookies/IP-adress
– Andra kontakt- och personuppgifter, samt ärenderelaterad information, som du lämnar vid kontakt med Gästis eller som Gästis erhåller vid överföring av bokning från tredje part till vårt bokningssystem (vid XML-koppling), e-post eller fax.

2| När samlar Gästis in personuppgifter?

Gästis samlar in personuppgifter i samband med att du som gäst beställer och nyttjar våra tjänster, både vid direktkontakt med Gästis och vid beställning via tredje part. Gästis kan även komma att importera personuppgifter från databaser inom och utanför Gästis, såsom Google och sociala medier. Om du som gäst på begäran vill ansluta dig till nyhetsbrev, lojalitets- eller liknande gästprogram kommer Gästis att samla in för ändamålet nödvändiga personuppgifter. Gästis samlar endast in personuppgifter då det är tillåtet enligt gällande lagar.

3| Varför samlar Gästis in personuppgifter?

Vilka personuppgifter som samlas in och när, beror på vilken typ av tjänst du beställt. Personuppgifterna använder Gästis för att:
– Administrera, tillhandahålla och utveckla sina tjänster
– Bearbeta bokningar och beställningar av sina tjänster
– Kontakta dig inför, under och efter vistelsen för att tillhandahålla information ansluten till din bokning och/eller vistelse.
– Underlätta vid framtida beställningar av sina tjänster
– Individualisera kommunikationen med dig
– Öka din nytta och förbättra din upplevelse av sina tjänster
– Analysera och förbättra kvalitén på sina tjänster
– Marknadsföra sina tjänster, direkt eller indirekt, inklusive beteendemarknadsföring
– För att kunna fullgöra Gästis skyldigheter enligt lag såsom myndighetsbeslut, bokföringskrav och/eller skatterättsliga lagar.

4| Var lagrar Gästis personuppgifter?

Gästis lagrar och hanterar dina personuppgifter på ett säkert sätt för att förhindra otillåten eller obehörig tillgång till informationen. Gästis policy är att ett så få antal personer som möjligt ska ha tillgång till dina personuppgifter och då endast vid tillfällen vi behöver hantera dem enligt överensstämmelse med denna integritetspolicy och gällande lagstiftning. Gästis har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Gästis anpassar kontinuerligt sina säkerhetsåtgärder för att följa gällande lagar.

5| Hur länge lagrar Gästis personuppgifter?

Gästis lagrar personuppgifter i den utsträckning det behövs för att man ska kunna tillhandahålla en så god service som möjligt och för att uppfylla gällande lagar och avtal. Gästis policy är att icke nödvändiga personuppgifter ska rensas regelbundet.

6| När delar Gästis personuppgifter?

Internt kan Gästis komma att dela dina personuppgifter mellan bolag i koncernen, om det är nödvändigt för att upprätthålla avtalet mellan dig och Gästis eller om Gästis anser att det förbättrar din upplevelse av sina tjänster.

Externt delar  Gästis endast personuppgifter i absolut nödvändiga fall och/eller då det är tillåtet enligt lag. Då personuppgiftsbiträde ges tillgång till personuppgifter har man med Gästis ingått ett avtal som säkerställer att det finns säkerhetsåtgärder hos personuppgiftsbiträdet som skyddar dina uppgifter. De personuppgifter som Gästis delar med personuppgiftsbiträdet kommer aldrig att användas annat än för Gästis räkning.

Gästis kan lämna ut personuppgifter till tredje man, såsom polis eller annan myndighet om det rör utredning av brott eller om Gästis är skyldigt att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Gästis överför aldrig personuppgifter till land utanför EU/EES om det inte är nödvändigt för att utföra avtalsenliga åtaganden gentemot dig. I dessa fall kan överföring av personuppgifter utanför EU/EES även ske i land som, enligt EU-kommissionen, inte har ett adekvat skydd för personuppgifter.

7| Vilka rättigheter har du som kund?

På din begäran kommer Gästis att korrigera eller radera felaktig och ofullständig information. Du har också rätt att utan avgift få ett utdrag som visar vilka personuppgifter om dig som Gästis behandlar. En sådan begäran ska skickas skriftligen till Gästis och den adress som framgår av punkt 12. Den ska vara underskriven av dig och innehålla uppgifter om ditt namn, adress, personnummer, telefonnummer, och e-postadress som använts vid kommunikation med Gästis. Ett utdrag från vårt kundregister kommer att skickas inom 14 dagar från det att din begäran inkommit till oss.

Du har närsomhelst rätt att återkalla ditt samtycke till ytterligare behandling av personuppgifter, dock ej retroaktivt. Detta ska meddelas skriftligen till Gästis och den adress som framgår av punkt 12. Återkallande av samtycke påverkar inte behandling av personuppgifter som får göras utan samtycke. Återkallande av samtycke kan komma att påverka Gästis tjänster på ett sådant sätt att de inte fungerar som avsett eller att Gästis inte längre kan tillhandahålla den.

8| Andra applikationer och/eller webbsidor?

På platser där du som gäst kan komma att befinna dig före, under och efter din bokning och/eller vistelse på Gästis förekommer länkar till andra applikationer och/eller webbsidor, som inte kontrolleras av Gästis. Denna integritetspolicy är endast tillämplig på ditt användande av Gästis tjänster. Gästis ansvarar inte för innehåll i länkade applikationer/webbsidor och hur dina personuppgifter behandlas av ägare eller operatörer av desamma.

9| Cookies

Gästis använder cookies på sina digitala plattformar. Genom att inte stänga av cookies i din webbläsare och fortsätta använda våra digitala plattformar samtycker du till vår användning av cookies. Vi använder dessa för att lagra information om besökare, registrera användarspecifik information som i ett senare skede kan komma att användas i marknadsföringssyfte.

10| Överlåtelse

Om Gästis säljer, omorganiserar eller på annat sätt överlåter hela eller delar av sin verksamhet kan gästers personuppgifter komma att överlåtas samtidigt.

11| Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Hotell Gästis & Havanna AB (org.nr 559130-2517), Borgmästaregatan 1, SE-432 41 VARBERG, Tel: 0340-180 50, Fax: 0340-138 50, E-post: info@hotellgastis.se

12 | Kontakt

Om du har frågor, klagomål eller kommentarer kring Gästis behandling av personuppgifter, efterlevnad av integritetspolicyn eller gällande lag avseende skydd för personuppgifter, vänligen skicka ett brev till Hotell Gästis, Borgmästaregatan 1, 432 41  VARBERG. Det är också hit du vänder dig om du vill begära ett utdrag ur vårt kundregister.

Om du anser att det förekommit felaktig hantering av personuppgifter har du också möjlighet att framställa klagomål till Datainspektionen.

 

Denna integritetspolicy, publicerad 2018-05-23 ersätter tidigare publicerad policy.